Zásady ochrany osobných údajov

Preambuly

Pri používaní webovej stránky vag-expert.pl chránime vaše súkromie. Dodržiavame príslušné právne ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov:

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušujú smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) dát);

Zákon z 18.07.2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov);

Vyhláška ministra vnútra a administratívy z 29. apríla 2004 o dokumentácii spracovania osobných údajov, ako aj technických a organizačných podmienkach, ktoré musia spĺňať IT zariadenia a systémy používané na spracovanie osobných údajov (Zbierka zákonov č. 100, položka 1024) ,

Vaše údaje chránime aj z technického hľadiska pomocou vybavenia a záruk najvyššej kvality. Účelom nasledujúcich ustanovení je informovať o údajoch, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky, o tom, ako ich používať, opravovať a mazať, ako aj určiť pravidlá ukladania a prístupu k informáciám na vašom zariadení (počítač, prenosný počítač, smartfón atď.) Pre používanie cookies, ktoré sa používajú na poskytovanie elektronických služieb požadovaných používateľom, spoločnosťou VAG-EXPERT Kolonia 19, 43-430 Skoczów, čo je implementácia informačných povinností vyplývajúcich z čl. 173, čl. 174 a čl. 209 zákona o telekomunikáciách (DU od 21.12.2012, položka 1445).

Informácie o správcovi údajov

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov a cookies charakterizujú a definujú údaje, ktoré sa zbierajú od užívateľa webových stránok, sem zadajte adresu stránky, ktorá sa ďalej označuje ako webová stránka a ktorá patrí spoločnosti VAG-EXPERT Kolonia 19, 43-430 Skoczów.

Správcom údajov je spoločnosť VAG-EXPERT Kolonia 19, 43-430 Skoczów (ďalej len správca alebo spoločnosť).

 

Informácie o rozsahu údajov zhromaždených správcom, o rozsahu ich použitia a právach používateľa

 

Počas návštevy užívateľa na našich webových stránkach naše servery automaticky ukladajú tzv systémové denníky - anonymné informácie, ako napríklad: čas návštevy používateľa, adresa IP, adresa URL, informácie o prehliadači používateľa, adresa URL predtým navštívenej stránky (tzv. referenčný odkaz, ak používateľ na stránku prešiel odkazom), atď. Zhromaždené protokoly uložené sú na dobu neurčitú ako pomocný materiál na správu webovej stránky. Informácie v nich obsiahnuté nie sú nikomu okrem osôb oprávnených spravovať server a webovú stránku.

Webové stránky tiež zhromažďujú anonymné údaje na navštívených stránkach, ako napríklad: počet návštev, krajina, prehliadač, čas návštevy atď. Zhromaždené údaje analyzujeme pomocou riešenia tretej strany, ktorým je Google Analytics. Nástroj funguje na základe tzv cookies a neposkytuje informácie umožňujúce identifikáciu osôb. Podrobnosti pravidiel ochrany osobných údajov služby Google Analytics. K dispozícii na adrese: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Webové stránky môžu používať funkciu „Zdieľať“ na odosielanie informácií o našich stránkach na webové stránky komunít (napr. Facebook, Twitter atď.) Alebo na e-mailovú adresu. Funguje to na základe služby „Add This“. Podrobné pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov tejto služby nájdete na adrese: http://www.addthis.com/privacy.

Tu zadaná webová adresa môže používať funkcie služby Google Analytics implementované na základe grafickej reklamy (napr. Remarketing, zobrazovanie prehľadov v reklamnej sieti Google, integrácia nástroja DoubleClick Campaign Manager alebo prehľadov záujmov a demografických prehľadov Google Analytics). Používatelia môžu zrušiť zobrazovanie grafických reklám v službe Google Analytics a prispôsobovať reklamy v Reklamnej sieti Google pomocou nastavení reklamy https://www.google.com/settings/ads. Odporúčame tiež navštíviť stránku s aktuálne dostupnými blokovacími nástrojmi Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Web tu zadáva adresu webovej stránky a externí dodávatelia vrátane spoločnosti Google používajú svoje vlastné súbory cookie (napr. Google Analytics) a súbory cookie tretích strán (napr. DoubleClick) na informovanie o reklamách a ich optimalizáciu a zobrazenie na základe histórie návštev používateľov v tu zadajte webovú adresu.

Pri kontaktovaní prostredníctvom kontaktného formulára môže užívateľ v prípade prihlásenia sa na odber nášho newsletteru alebo inej systémovej správy poskytnúť nasledujúce údaje: telefón, e-mailovú adresu, adresu, meno a priezvisko, atď. A ďalšie osobné údaje, tj dátum narodenia, vek , pohlavie atď. Tieto údaje môže Správca použiť na štatistické účely, na prieskum správania a, ak s tým používateľ súhlasil, na komerčné účely Spoločnosti.

Okrem toho môže webová stránka príležitostne prostredníctvom prieskumov zaslaných prostredníctvom e-mailu alebo sprístupnených priamo na webovej stránke zbierať demografické a profilové údaje (napríklad vzdelanie, vek, zárobky) od používateľov. Tieto údaje slúžia na preskúmanie preferencií používateľov a na prispôsobenie ponuky spoločnosti ich očakávaniam. Zverejnenie týchto údajov je vždy dobrovoľné a Užívateľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť od prijímania prieskumov spôsobom špecifikovaným v prieskume zaslanom Používateľovi (napr. V päte správy).

Všetok reklamný obsah súvisiaci s obchodnou činnosťou spoločnosti a jej dodávateľov sa môže zasielať používateľom iba so súhlasom v súlade s čl. 10 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov). Súhlas v tejto súvislosti je odvolaný.

Užívateľ poskytujúci na webe svoje údaje uvedené v bodoch 5 a 6 súhlasí s ich prenosom, uložením a spracovaním (v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov z 29.08.1997) webovou stránkou. Poskytnutím svojich údajov Užívateľ prehlasuje, že si prečítal „Zásady ochrany osobných údajov a cookies“ platné na tejto webovej stránke.

Osobné údaje sa nezverejňujú iným subjektom na marketingové účely, pokiaľ s tým používateľ nesúhlasí. Poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov je dobrovoľné. Zhromaždené informácie, ktoré vás osobne neidentifikujú, môžu byť zdieľané spoločnosťou verejne as partnermi, ako sú vydavatelia, inzerenti a subjekty prevádzkujúce súvisiace webové stránky.

 

V prípade zlúčenia alebo akvizície spoločnosti alebo predaja jej aktív zabezpečíme dôvernosť všetkých osobných údajov a informujeme príslušných používateľov pred tým, ako sa ich osobné údaje prenesú alebo sa na ne vzťahujú iné zásady ochrany osobných údajov.

Užívateľ má možnosť rozhodnúť sa, do akej miery sa jeho osobné údaje použijú.

Užívateľ má právo doplniť, aktualizovať, opraviť osobné údaje, dočasne alebo natrvalo pozastaviť ich spracovanie alebo vymazať ich, ak sú neúplné, neaktuálne, nepravdivé alebo boli zhromaždené v rozpore so zákonom alebo ak už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené, a právo namietať v prípadoch uvedených v čl. 23 ods 1 bod 5 zákona o ochrane osobných údajov, ak má správca v úmysle spracovať používateľské údaje na marketingové účely alebo ich preniesť na iného správcu údajov.

Užívateľ môže vykonať akékoľvek zmeny v rozsahu svojich osobných údajov zaslaním riadneho vyhlásenia o úmysle na adresu Administrátora.

Administrátor si vyhradzuje právo odmietnuť vymazať údaje Užívateľa, ak je ich uchovávanie potrebné na uplatnenie nárokov alebo ak to vyžaduje platné právo.

V prípade inšpekcie Generálneho inšpektorátu pre ochranu osobných údajov môžu byť údaje o používateľovi sprístupnené zamestnancom inšpektorátu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Používanie cookies („cookies“) a podobných technológií - a schopnosť ich zakázať

 

Web používa tzv cookies alebo „cookies“. Identifikujú prehliadač a zlepšujú fungovanie webových stránok. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje. Webová stránka môže tiež používať anonymný identifikátor, t. J. Náhodný reťazec znakov používaný na rovnaký účel ako súbor cookie na platformách obsahujúcich niektoré mobilné zariadenia, na ktorých nie je technológia súborov cookie podporovaná.

V nastaveniach prehliadača si môžete zvoliť možnosť odmietnutia cookies, niektoré funkcie webu však nemusia správne fungovať. Ak tieto nastavenia nezmeníte, akceptujete tu použité súbory cookie.

Webové stránky tretích strán, z ktorých sa materiály alebo odkazy, na ktorých sa môžu na webe objaviť (napr. Vimeo, Youtube), môžu tiež používať súbory cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa a zobrazovať reklamy, ktoré zodpovedajú vašim preferenciám a správaniu. V takom prípade Web odporúča prečítať si Zásady ochrany osobných údajov cieľových webových stránok. Tieto zásady ochrany osobných údajov neupravujú používanie cookies tretími stranami.

Správca si vyhradzuje právo využívať služby tretích strán na zostavovanie štatistík o používaní tejto webovej stránky. Zaisťujeme, že v takom prípade nebudú takýmto subjektom poskytnuté žiadne údaje identifikujúce používateľov.

V reklamách uverejnených na Webových stránkach môžu byť použité cookies tretích strán, ktoré pomôžu analyzovať efektívnosť reklamnej kampane.

 

Čo sú to „cookies“?

„Cookies“ sú anglické „cookies“, čo sú malé textové súbory uložené na zariadeniach používateľov, t. J. Smartfón, laptop, počítač a všetky ďalšie zariadenia používané na prehliadanie internetu. „Súbor cookie“ ukladá informácie o webových stránkach, ktoré používateľ navštevuje, „dobe životnosti“, t. J. Životnosť súboru cookie a jedinečné číslo prehliadača.

Na čo sa cookies používajú?

„Cookies“ sa používajú na prispôsobenie obsahu webových stránok (napr. Obsahu reklamy) preferenciám používateľa a na zrýchlenie prevádzky a používania webových stránok. „Cookies“ sa používajú aj na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o správaní používateľov webových stránok. Tieto údaje sa nepoužívajú na identifikáciu totožnosti používateľov.

 

Obsahujú „cookies“ osobné údaje?

Áno, môžu sa však použiť iba na vykonávanie konkrétnych funkcií pre používateľa. Takéto údaje sú šifrované spôsobom, ktorý zabraňuje prístupu neoprávnených osôb.

Čo „cookies“ používa webová stránka?

Používajú sa dva typy súborov: dočasné (existujú, kým sa neodhlásite z webovej stránky) alebo deaktivujete softvér (webový prehliadač) a „trvalé“ súbory (zostanú po dobu stanovenú v parametroch „cookies“) alebo ich manuálne odstránia používatelia. Tretie strany, napríklad Facebook, majú tiež svoje „cookies“, údaje o zásadách ochrany osobných údajov partnerov nájdete na ich stránkach.

Ako odstrániť "alebo zablokovať" cookies "?

V predvolenom nastavení webové prehliadače umožňujú umiestňovanie „cookies“. Tieto nastavenia však môžete kedykoľvek zmeniť. Obmedzenie alebo blokovanie používania „cookies“ môže ovplyvniť niektoré z funkcií webovej stránky. Všetky operácie odstraňovania alebo blokovania služieb v prehliadačoch by sa mali vykonávať opatrne, pretože môžu viesť k vymazaniu stránok pridaných na karte „obľúbené“, typov prístupnosti: automatické prihlásenie, zapamätanie hesla / prihlásenie atď.

 

Odstránenie a blokovanie súborov v prehliadači Google Chrome: Kliknite na „Nastavenia“, potom na „Zobraziť rozšírené nastavenia“ a potom v poli „Ochrana osobných údajov“ kliknite na „Nastavenia obsahu“. V novom okne, ktoré sa otvorí, vyberte možnosť „Blokovať pokusy o vkladanie údajov z webových stránok do počítača“. Taktiež stlačte tlačidlo „Všetky súbory cookie a údaje stránok“ a v otvorenom okne kliknite na príkaz Odstrániť všetky.

 

Prehliadač Microsoft Internet Explorer: Na zablokovanie súborov cookie vyberieme „Nástroje“, potom „Možnosti siete Internet“, potom kartu „Ochrana osobných údajov“ a potom „Rozšírené“. V novom okne vyberte „Nahradiť automatické spracovanie súborov cookie“, potom dvakrát vyberte „blokovať“ a potvrďte „OK“. Ak chcete odstrániť predtým uložené súbory cookie: vyberieme „Nástroje“, potom „Možnosti internetu“ a vedľa „História prehľadávania“ kliknite na „Odstrániť ...“. Potom vyberte možnosti: „Uložte údaje svojich obľúbených webových stránok“ a „Cookies“ a kliknite na „Odstrániť“.

Mozilla Firefox: Ak chcete blokovať súbory cookie, vyberte položku „Nástroje“, potom „Možnosti“ a kartu „Ochrana osobných údajov“. Tam vyberieme možnosť „Firefox bude používať používateľské nastavenia“ a zrušte začiarknutie možnosti „Prijať súbory cookie“ nižšie. Potvrdzujeme tlačidlom „OK“. Odstránenie uložených súborov cookie: Vyberte položku „Nástroje“ a „Vymazať históriu prehliadania“. Vyberieme obdobie, ktoré sa má vymazať: „všetko“ a vyberte možnosť „Cookies“. Potvrďte stlačením „OK“.

 

V prehliadači Opera - blokovanie súborov cookie - V ponuke vyberte položku „Nastavenia“ a potom „Predvoľby ...“ a potom „Rozšírené“ a „Cookies“. Z dostupných možností vyberte možnosť „Nikdy neprijímať súbory cookie“ a kliknite na tlačidlo „OK“. Odstránenie už zhromaždených súborov cookie - V ponuke vyberte položku „Nastavenia“ a potom „Predvoľby ...“ a potom „Rozšírené“ a „Súbory cookie“. Potom kliknite na „Spravovať cookies“ a v novo otvorenom okne kliknite na tlačidlo „Odstrániť“ pre každú položku.

 

V prehliadači Safari vyberte položku „Predvoľby“ a kliknite na ikonu „Zabezpečenie“. V časti „Prijímať cookies“ si vyberiete úroveň bezpečnosti.

 

V prehľadávačoch mobilných zariadení: Funkcia súborov „cookie“ sa môže na rôznych modeloch telefónov alebo mobilných zariadeniach líšiť. Preto vám odporúčame oboznámiť sa s možnosťami ochrany osobných údajov uvedenými v dokumentácii na webovej stránke výrobcu mobilného zariadenia.

Čo sú anonymné identifikátory a aká je ich funkcia?

Na zobrazovanie reklám v službách, kde cookies nemusia fungovať (napr. V aplikáciách pre mobilné zariadenia), môže webová stránka používať anonymné identifikátory. Anonymný identifikátor je náhodný reťazec používaný na rovnaký účel ako súbor cookie na platformách, ktoré zahŕňajú niektoré mobilné zariadenia, na ktorých nie je technológia súborov cookie podporovaná.

Vykonávajú podobné funkcie ako súbory cookie.

 

Ako spravovať anonymné identifikátory?

Každý model telefónu môže túto funkciu podporovať iným spôsobom. Preto vám odporúčame oboznámiť sa s možnosťami ochrany osobných údajov uvedenými v dokumentácii na webovej stránke výrobcu mobilného zariadenia.

 

Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov, kontaktné a záverečné ustanovenia

Webová stránka si vyhradzuje právo na nefunkčnosť webovej stránky alebo nemožnosť využívať niektoré z funkcií webovej stránky používateľom, ktorý vymazal alebo zakázal cookies.

Komunikácia medzi počítačom užívateľa a naším serverom je šifrovaná pomocou vhodného a bezpečného protokolu. Okrem toho sú naše databázy chránené pred prezeraním tretími stranami.

Vyhradzujeme si právo zmeniť vyššie uvedené Zásady ochrany osobných údajov zverejnením novej zásady ochrany osobných údajov na tejto podstránke.

Používatelia, ktorí majú akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, postupov používaných na tejto webovej stránke alebo iných rezervácií týkajúcich sa ustanovení týchto zásad ochrany osobných údajov a súborov cookie, kontaktujte správcu.

Kolonia 19, 43-430 Skoczów
woj. śląskie, Polska
NIP: 5481011421
pondelok - piatok: 8.00-18.00
Sobota - nedeľa: Uzavretý
Pridať do kontaktov
Prejdite nahor

Zavoláme vám späť!
Zadajte svoje telefónne číslo:
+
-
-
-
Vaše telefónne číslo nebude použité na marketingové účely ani nebude preposielané. Zavoláme vám iba späť.
Porozprávajte sa s odborníkom
pre klientov z Poľska:
(+48) 572 100 100 (+48) 669 20 30 40 (+48) 334 321 444
pre zákazníkov z Českej republiky:
(+420) 55 80 80 009
pre zákazníkov zo Slovenska:
(+421) 22 120 12 44